HumleMinisteriet

Dagmarsgade 29 B

DK-4100 Ringsted

Mobil: +45 4230 0000

Mail: ro@mentora.dk

 

 

 

Bierstube (øl- og jagtstue)

Denne side er under udarbejdelse.

Øl- og jagtstue

Ølstuen er en kombineret øl- og jagtstue.

Udover brygning af øl har vi også en hob­by­in­te­res­se for kryd­der­snaps. Vi rå­der ik­ke over eget bræn­de­ri, og an­ven­der der­for ind­købt vod­ka og snaps til pro­duk­tio­nen.

Forskellige krydder­snap­se af egen til­virk­ning

Foto fra ølstuen. Øverst er op­hængt 4 bil­le­der af pro­duk­ti­ons­pro­ces­sen vedr. øl. Bil­le­der­ne er ma­let af vor dat­ter Per­nil­le Ove­sen og fo­re­stil­ler hen­holds­vis bryg­pro­ces­sen, fla­ske­pro­ces­sen, op­skænk­ning af øl samt de tom­me fla­sker.

Opsatse fra nedlagt råvildt på Lad­bjerg­gård

Foto fra jagtstuen. Nogle op­sat­ser fra ned­lagt rå­vildt. Samt­li­ge op­sat­ser er fra ned­lag­te buk­ke på vor tid­li­ge­re gård, Lad­bjerg­gård, be­lig­gen­de i Ørslev (mel­lem Ring­sted og Ha­slev). Vi om­dan­ne­de 25 ha land­brugs­jord til et me­get at­trak­tivt na­tur­områ­de, om­fat­ten­de bl.a. ud­grav­ning af sø­er og til­plant­ning med læ­hegn og sko­ve.

Skovmår

Foto fra jag­tstuen. Skov­mår, ned­lagt af an­den jæ­ger (ga­ve).