HumleMinisteriet

Dagmarsgade 29 B

DK-4100 Ringsted

Mobil: +45 4230 0000

Mail: ro@mentora.dk

 

 

 

Bryggerikursus (AMU i Kolding)

I marts/april måned 2012 deltog Rudi Ovesen i et 5 dages AMU-øl­bryg­gerkursus i Kolding med henblik på at opnå en bedre teo­re­tisk og praktisk viden om ølbrygning, tapning og rengøring af bryg­ud­styr og flasker. Ud­dan­nel­sen retter sig primært mod per­so­ner, som arbejder inden for øl­pro­duk­ti­on i bryggeri og mi­kro­bryg­ge­ri branchen, jfr. be­skri­vel­sen ne­den­for.

Bryggefaciliteterne var glimrende. Flere år senere ophørte undervisningen, og vi var glade for at få lov til at købe en de rustfrie gærtanke på 50 liter fra Brouw­land.

Anvendt bryggeteknik for operatører

Fagnummer 45445 (3 dage). Deltageren kan ud fra viden om øl­lets mi­kro­bio­lo­gi plan­læg­ge og ud­fø­re en øl­pro­duk­ti­on på en faglig samt hy­gi­ej­ne- og sik­ker­heds­mæs­sig for­svar­lig må­de.

Del­ta­ge­ren kan ud­fø­re pro­duk­tio­nen un­der hen­syn­ta­gen til ener­gi- og re­sur­se­for­brug samt un­der hen­syn­ta­gen til even­tu­el­le mil­jø­på­virk­nin­ger.

Del­ta­ge­ren kan klar­gø­re og an­ven­de re­le­vant ma­skin- og hjæl­pe­ud­styr samt fo­re­ta­ge pro­ces­kon­trol her­un­der ud­ta­ge prø­ver samt ud­fø­re egen­kon­trol.

Del­ta­ge­ren kan end­vi­de­re fo­re­ta­ge hen­sigts­mæs­si­ge ju­ste­rin­ger i øl­pro­duk­tio­nen og do­ku­men­te­re dis­se.

Anvendt tappeteknik for operatører

Fagnummer 40574 (2 dage). Med baggrund i viden om øl­lets mi­kro­bio­lo­gi samt gæ­rings- og fil­tre­rings­pro­ces­ser, kan del­ta­ge­ren plan­læg­ge og ud­fø­re asep­tisk tap­ning af upa­ste­uri­se­ret øl på en fag­lig, hy­gi­ej­nisk og sik­ker­heds­mæs­sig for­svar­lig må­de.

Desuden kan deltageren med bag­grund i vi­den om ren­gø­rings- og de­sin­fek­ti­ons­me­to­der, klar­gø­re og an­ven­de fu­sta­ger og fla­sker til tap­ning af øl.

Rengøring af fødevarevirksomhed

Fagnummer 47205 (2 dage). Uddannelses­må­let ret­ter sig pri­mært mod ren­gø­rings­as­si­sten­ter.

Deltageren kan udføre ren­gø­rings­op­ga­ver på fø­de­va­re­virk­som­he­der på en hy­gi­ej­nisk, sik­ker­heds­mæs­sig, og mil­jø­mæs­sig må­de.

Del­ta­ge­ren kan an­ven­de eg­ne­de ren­gø­rings - og de­sin­fek­ti­ons­mid­ler, red­ska­ber og ma­ski­ner, og ud­fø­re ren­gø­rings­ar­bej­det ud fra gæl­den­de krav i fø­de­va­re­lov­giv­nin­gen.

Deltageren kan udføre visuel kon­trol og med­vir­ke til hy­gi­ej­ni­ske ju­ste­rin­ger af ren­gø­rings­funk­tio­ner i en fø­de­va­re­virk­som­hed.

Kvalifikationsniveauer for voksenuddannelser

Alle uddannelser i Danmark er placeret på forskellige kva­li­fi­ka­ti­ons­ni­ve­auer angivet ved et tal fra 1 til 8. Niveauerne gør det mu­ligt at sammenligne ud­dan­nelser i hele EU. AMU-kurset ved­rø­ren­de øl­bryg­ning er placeret på ni­ve­au 4.

Hvert niveau i kvalifikationsrammen er tilknyttet en ni­veau­be­skri­vel­se, og er beskrevet ved be­gre­berne viden, færdigheder og kompetencer, der skal ses som en helhed, som til­sam­men be­skri­ver læringsudbyttet på det enkelte niveau. Ni­veau­be­skri­vel­ser­ne er formuleret, så de kan rumme meget for­skel­li­ge grader og uddannelsesbeviser i det danske ud­dan­nel­ses­sy­stem; fra de teo­re­ti­ske til de praktisk orienterede.

Uddannelseskrav

Ud­dannelseskravene er følgende:

Viden:

  • Skal have viden om begreber, principper og processer inden for et erhvervs- eller fagområ­des praksis eller i almene fag.
  • Skal have forståelse af sammenhænge mellem faglige pro­ble­mer og sam­funds­mæs­sige/inter­nationale forhold.

Færdigheder:

  • Skal kunne vælge og anvende relevante redskaber, metoder, tek­nik­ker og materialer indenfor et erhvervs- eller fagområde.
  • Skal kunne identificere et praktisk og / eller teoretisk problem.
  • Skal kunne vurdere kvaliteten af eget og andres arbejde i for­hold til en given standard.
  • Skal kunne anvende erhvervs- og fagområdets terminologi i kom­mu­ni­ka­tio­nen med sam­arbejds­part­nere og brugere.

Kompetencer:

  • Skal kunne tage ansvar for arbejdsprocesser i normalt for­ud­si­ge­li­ge arbejds- eller stu­die­situationer.
  • Skal kunne planlægge og tage ansvar for egne og fælles ar­bejds­pro­ces­ser og resultater.
  • Skal kunne opsøge videreuddannelse og faglig udvikling i struk­tu­re­re­de læringsmiljø.