HumleMinisteriet

Dagmarsgade 29 B

DK-4100 Ringsted

Mobil: +45 4230 0000

Mail: ro@mentora.dk

 

 

 

Bryganlæg

Bryganlægget

Braumeister -
prin­cip­opbyg­ning

Speidel Braumeister 50 BM. Bryganlægget er baseret på et 50 liters komplet minibryggeri fra Speidel Braumeister, udført i rustfrit stål med isoleret kap­pe. Anlægget har to var­me­le­ge­mer på i alt 3.200 watt og to ind­byggede pum­per på hver 23 watt.

Brau­meister er et semi­auto­matisk bryganlæg, hvor mæ­ske­tider og temperaturer pro­gram­me­res og styres gen­nem alle in­di­vi­du­elle bryg­faser. Der kan bryg­ges med op til 5 forskellige bryg­tem­pe­ra­tu­rer med forskellige tidsforløb, både manuelt og automatisk. Via en patenteret malt­pibe­teknologi recirkuleres urten gennem mæ­­ske­­pro­­ces­­sen, hvorfor der ikke skal ske om­stik­ning un­der­vejs.

Vort forbedrede bryganlæg

Maltkapaciteten er 13 kg. Brygkapaciteten er ca. 55 liter urt, sva­ren­de til ca. 50 liter standard øl. Bryganlægges højde er ca. 70 cm, dia­me­te­ren er ca. 50 cm, vægten er 25 kg uden malt og urt.

Vi har forbedret anlægget, således at dette er forsynet med Cam­Lock-fittings og hjul og dermed er flytbart, og ud­over det al­min­de­lige låg også har et låg med af­gang, hvor ud­luft­nin­gen er ført direkte til en ud­­luft­­nings­­hæt­te i taget.

Opvarmning af vand

Braumeisteren har rigelig kapacitet til den nødvendige op­varm­ning og kogning af vand og urt, dvs. op til 55 liter vand og 13 kg malt.

Quooker Fusion - 7 liter

Quooker. Til brug for rengøring m.v. under bryg­­pro­ces­sen har vi in­stal­le­ret en Quooker Fusion Square vand­ha­ne med en 7 liters be­holder, som er tilsluttet kold­tvands­tilgangen, og som straks kan levere både tem­pe­re­ret vand og ko­gen­de vand. Der er derfor altid rigeligt med tem­pe­re­ret vand og kogende vand til rå­dig­hed.

Weck varmt­vands­gryde

Weck Varmtvandsgryde. Til brug for rengøring og op­varmning af spar­­ge­­vand har vi installeret en 28 liters el­opvarmet gryde, vist nok på 2.000W.

Varmtvandsgryden har vi om­byg­get, således at denne er forsynet med rustfri hane og Cam­Lock-fittings.

Fermentering (gærtanke)

50 liter gærtank

Gærtank rustfrit stål. Vi har 1 stk. 50 liters gærtank fra Brouwland til rådighed.

Gærtanken er købt brugt, og var tidligere anvendt til bryg­ger­uddan­nelsen på AMU-kurset i Kolding. Meget fin kvalitet.

60 liter gærtank

Gærtanke plastic. Vi har 5 stk. 30 liters gærspande og 1 stk. 60 liters gærtank til rådighed, alle udført i plastic.

Herudover er vi ved at omdanne 4 stk. 10 liters ed­di­kedunke til små gærspande, som skal an­ven­des som enten gærspande til brug for til­sæt­ning af smags­elementer (f.eks. forskellige for­mer for frugt eller saft) eller til forsøg med tørhumling eller gæring ved for­skel­lige tem­pe­ra­turer. Dunkene skal forsynes med tra­di­ti­onelt gærrør og af­tap­nings­hane.

Tunge løft

AJ Løftebord

Løftebord. Vi har anskaffet et mekanisk løf­te­bord på hjul, som gør det muligt internt at trans­portere brygudstyr, råvarer og gær­tan­ke, samt at løfte udstyret m.v. til ar­bejds­høj­de og efterfølgende sænke dette til gulv­­høj­de. Løftebordet har en kapacitet på 300 kg.

Elektrisk hejseværk

Elektrisk hejseværk. En kærkommen gave fra broder Kim var et elek­trisk hejseværk, som er mon­te­ret på en køreskinne over bryg­anlæg­get og brusekarret. Hej­se­værket er en Boky Elec­tric hoist PA-200, 220V og 480W. Ka­pa­ci­te­ten er (henholdsvis med og uden udveksling) løf­te­vægt: 100kg/200kg, løftehøjde: 6m/12m, ha­stig­hed: 5m/10m pr. minut. En fan­tastisk og sikker hjælp

Elektriske pumper

Braumeister pum­pe

Braumeister-pumper. Braumeister-anlægget har to ind­byggede pumper på hver 23W til in­ternt brug på bryg­anlægget. Disse pumper an­ven­des udelukkende til at presse urten gen­nem maltrøret.

Pumperne er nemme at rengøre, hvis disse under urt­kogningen und­ta­gel­ses­vis tilstoppes. Adgangen til pum­per­ne er dog van­ske­lig, men intet problem, hvis hej­se­værket an­ven­des til løft af bryg­an­læg­get.

Chugger-pumpe CPSS-IN

Chugger-pumpe. Vi har anskaffet en 230V Chug­ger-pum­pe af typen Chug­­ger CPSS_IN til brug for både rengøring og flytning af urt til gærtanke. Pumpen er med 1/2" tilslutninger, er fødevaregodkendt og opbygget med rustfrit stål pumpehus, teflon bakke, o-ring i silikone, im­peller i polysulfone og magnetkoblinger. Pum­pe­ka­pa­ci­te­ten er 26,5 liter pr. minut og løftehøjden er 5,6 meter. Maksimal tem­pe­ra­tur er 120 °C. Pumpen har vi monteret med Cam­Lock-koblinger.

Gæring

Magnetomrører

Magnetomrører. Vi har anskaffet en mag­net­om­rø­rer med henblik på at opnå en optimal gær­star­ter.

En magnetomrører er en slags la­bo­ra­to­rie­ud­styr, som benyttes til automatisk omrøring af væsker. Den består af en elektronisk plade som indeholder en roterende magnet og en stangmagnet, som lægges i beholderen med gærstarteren. Mag­ne­ten er overtrukket med f.eks. teflon. For­de­len med at an­ven­de en mag­net­om­rø­rer er, at den kan an­ven­des i et luk­ket sy­stem, dvs. i en opstilling, hvor der f.eks. ikke må til­fø­res in­fek­ti­ons­risici.

Nedkøling af urt

Blichmann Ther­mi­na­tor

Blichmann Therminator. Til brug for nedkøling af urt har vi anskaffet en Blichmann The­mi­na­tor. Denne indeholder 316 rustfri stål­pla­der. Ka­pa­ci­te­ten er nedkøling af ca. 38 li­ter ko­gen­de urt til 21°C på ca. 5 mi­nut­ter, lidt af­hæn­gig af temperaturen på brugsvandet og gen­­nem­­strøm­­nings­­ha­stig­he­den. Kø­le­an­læg­get har vi monteret med Cam­Lock-koblinger på urtens til- og af­gangs­stut­se.

Kombineret pumpe og kø­ling

Kombineret pumpe og køling. På en plade med hjul har vi ved an­ven­del­se af CamLock-kob­­lin­­ger sammenkoblet Chugger-pumpen med Blich­mann-køleren. Dette med­fø­rer, at vi får høj gen­nem­strøm­nings­ha­stig­hed af urten i Blich­mann-køleren, ligesom vi dels let kan pumpe ur­ten enten til Braumeister-anlægget med henblik at opnå en forbedret udvaskning af sukkeret, dels kan anvende konstruktionen til rengøring af bryganlægget og kø­le­anlægget. Især rengøringen af kø­le­an­læg­get kan tra­ditionelt være vanskelig.