HumleMinisteriet

Dagmarsgade 29 B

DK-4100 Ringsted

Mobil: +45 4230 0000

Mail: ro@mentora.dk

 

 

 

Introduktion

Indledning

Denne side er under udarbejdelse

Mentora Holding ApS ejes af Yvon­ne Ul­dall og af Rudi Ovesen, hver med 50%.

HumleMinisteriet er et pri­vat hob­by­bryg­ge­ri, hvor vi i be­græn­set om­fang bryg­ger øl, ba­se­ret på eg­ne op­skrif­ter og ved an­ven­del­se af go­de rå­va­rer. Vi råder over brygudstyr af god kva­li­tet, og vi an­ven­der et Spei­del Brau­mei­ster 50 li­ters an­læg som det grund­lig­gen­de bryg­an­læg.

Der er udelukkende tale om en in­te­res­se for øl­bryg­ning uden er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­te­ter.

Opstarten

Interessen for ølbrygning opstod umid­del­bart før ju­len i år 2010, hvor vi le­je­de et 20 li­ters Spei­del Brau­mei­ster an­læg hos Malt­ba­za­ren. Vi bryg­ge­de den før­ste øl den 1. ja­nu­ar 2011 (en Schwartz­Bier), og den anden øl den 5. ja­nu­ar 2011 (en Dun­­­kel­­Wei­zen). Beg­ge øl blev bryg­get i bryg­ger­set på Ladb­jerg­gård, og beg­ge bryg blev go­de - fak­tisk over­ra­sken­de go­de, be­dømt ud fra den mang­­len­de vi­den om øl­bryg­ning,

Straks her­efter blev der for al­vor lånt og læst bø­ger om øl­bryg­ning og de­sig­net eti­ket­ter til den frem­ti­di­ge flask­ning af de 2 bryg.

I februar 2011 blev der be­stilt et 50 li­ters Spei­del Brau­mei­ster an­læg samt di­ver­se nød­ven­digt bryg­udstyr, her­un­der var­me­kap­pe og gær­tan­ke, hos Malt­ba­za­ren. Des­vær­re var bryg­an­læg­get ik­ke la­ger­va­re, og der gik lang tid, før vi modtog anlægget.