MentoraGruppen
Dagmarsgade 29 B
DK-4100 Ringsted
Mobil: +45 4230 0000
Skype: rudi.ovesen
CVR: 2555 1419
Mail: ro@mentora.dk

 

 

Indehavere

Oversigt over indehavere

Den efterfølgende oversigt omfatter en kort beskrivelse af per­so­nerne bag virk­som­he­der­ne.

Husk på, at vi er det grå guld - vor alder er kun udtryk for en me­get stor er­fa­ring og sikre ind­falds­vink­ler til de bedste løsninger.

Rudi Ovesen

Rudi Ovesen

Født 4. november 1947. Registreret revisor 29. marts 1973. Re­vi­sor­bestalling de­po­ne­ret 5. no­vem­ber 2007. Er fortsat medlem af FSR - Dan­ske Re­vi­so­rer.

Den teoretiske baggrund omfatter bestået teoretisk del for stats­auto­ri­se­re­de revisorer samt merkonom i regn­­skab og merkonom i re­­vi­­s­i­on. Herudover be­stå­ede del­­mo­­du­­ler som mer­konom i mar­keds­fø­ring og national­­økonomi.

Den faglige baggrund hidrører fra 35 års ejerskab af en re­vi­si­ons­virk­som­hed, som har ud­ført re­vi­si­ons-, råd­giv­nings- og kon­trol­op­ga­ver for virk­som­he­der, sel­ska­ber og of­fent­li­ge myn­dig­he­der på højt fag­ligt niveau.

Rudi Ovesen har været for­mand for Re­vi­si­ons­ud­val­get un­der For­enin­gen Re­gi­stre­re­de Re­vi­so­rer (nu FSR - Dan­ske Re­vi­so­rer) og med­lem af for­enin­gens fag­­­li­­ge ko­or­di­na­ti­ons­ud­valg og for­enin­gens fag­li­ge ud­valg.

Arbejder nu som virksomhedskonsulent i Mentora Innovation I/S og Mentora Innovation ApS med selvstændige kunder og kon­su­lent­op­ga­ver for revisions- og rådgivningsvirksomheder.

Har i perioden 1993-2016 sideløbende drevet landbruget på Lad­bjerg­gård og sideløbende hermed omdannet dette til et naturområde på 25 ha.

  • Mobil:+45 4230 0000
  • E-mail: ro@mentora.dk

Yvonne Uldall

Yvonne Uldall

Født 12. februar 1947. Registreret revisor 8. august 1984. Re­vi­sor­be­stal­ling de­po­ne­ret 24. juli 2007.

Den teoretiske baggrund omfatter bestået mer­ko­nom i revision.

Den faglige baggrund hidrører fra 30 års ejer­skab af en re­vi­si­ons­virk­som­hed, som har ud­f­­ørt re­vi­si­ons-, råd­giv­nings- og kon­trol­op­ga­ver for virk­som­he­der, sel­ska­ber og of­fent­li­ge myn­dig­he­der på højt fag­ligt niveau.

Charterpræsident i Hundige Rotary Klub i 1999. Klub­ben blev ef­­ter­­følgende fusioneret med to andre Rotary-klubber.

Arbejder nu som virksomhedskonsulent i Mentora Innovation ApS og Mentora Innovation I/S med selvstændige kunder og un­der­vis­nings­op­ga­ver samt som faglærer på Next og Køge Handelsskole på forskellige øko­no­mifag m.v.

  • Mobil: +45 4220 3000
  • E-mail: yu@mentora.dk