MentoraGruppen
Dagmarsgade 29 B
DK-4100 Ringsted
Mobil: +45 4230 0000
Skype: rudi.ovesen
CVR: 2555 1419
Mail: ro@mentora.dk

 

 

In­troduktion

Vel­kommen til vor in­ter­net-præsentation af MentoraGruppen.

Præ­sen­ta­tio­nen er under opdatering, bl.a. med nye aktiviteter.

Ejerforhold

Mentora Holding ApS ejes af Yvonne Uldall og af Rudi Ovesen, hver med 50%.

Rudi Ovesen

Forretningsmæssige aktiviteter

Men­toraGruppen om­­fat­ter virk­som­he­der­ne Men­­to­­ra Hol­ding ApS, Men­to­ra In­no­va­ti­on I/S og Best Beer Holding ApS.

Her­ud­over har Men­to­ra­Grup­pen in­te­res­ser i an­dre ak­ti­vi­te­ter un­der ud­vik­ling un­der re­gi­stre­re­de nav­ne som Al­fa­Key, Yee­Haa og Hum­le­Mi­ni­ste­ri­et, li­ge­som grup­pen har er­­hver­­vet navne- og pro­­duk­­ti­ons­­ret­tig­­he­der­ne til hånd­­bryg­ge­ri­et He­im­­dal-Bryg og Ladager Bryghus.

De kan få me­re in­for­ma­ti­on om nog­le af dis­se ak­­ti­­vi­­te­­ter via fa­ne­bla­de­ne øverst på si­den, li­ge­som De na­­tur­lig­vis og­så al­tid er vel­kom­men til at kon­tak­te os for et ufor­bin­­den­de mø­de.

Yvonne Uldall

Værdisæt

Vort værdi­sæt byg­ger på til­lid, fag­­lig kom­pe­ten­ce, tro­vær­dig­hed, uaf­hæn­gig­hed og kva­­li­­tets­mæs­sig løs­ning af ar­­bejds­­op­ga­ver­ne. Det­te har gen­nem åre­­ne med­­ført suc­­­­­­ces­­­­­­fyld­­te gen­­nem­­fø­rel­ser af tal­­ri­ge ar­bejds­­op­ga­ver, her­­un­der man­ge sær­­op­ga­ver, for en bred og om­­fat­­ten­­de kun­­de­­mas­se og over 300 kon­­trol­­op­ga­ver ved­­rø­­ren­de til­­skuds-, regn­­skabs- og skat­­­te­­­mæs­­­si­­ge for­­hold ud­ført for Er­hvervs­sty­­rel­­sen og for­skel­li­ge skat­te­myn­­dig­­he­der.

Vi læg­ger vægt på og forventer tæt per­son­­lig kon­takt og gen­si­dig til­lid til vo­re kun­der og for­­ret­­nings­­part­­ne­­re.

Samarbejdspartnere

Vi arbej­der sam­men med en bred kreds af dyg­ti­ge for­ret­nings­part­ne­re, som bl.a. om­­fat­­ter pen­­ge­in­sti­tut­ter, ad­vo­ka­ter, re­vi­so­rer og re­kla­me­bu­re­au­er. Det­te sik­rer go­de, hold­ba­re og op­ti­ma­le løs­­nin­­ger for vo­re kun­der og for­­ret­­nings­­for­bin­del­ser.

Ejendommene Dagmarsgade 29A og 29B

I år 2016 har vi erhvervet ejendommene Dagmarsgade 29A og 29B, som er beliggende i det historiske latinerkvarter i Ringsted, beliggende ca. 400 m fra Ringsted Bymidte. Ejendommen Dag­mars­gade 29A, som er under mo­­der­­­ni­­se­ring, skal tjene til bolig for os selv privat, medens ejen­dom­men Dag­­­mars­­gade 29B skal anvendes erhvervsmæssigt for de forretningsmæssige akti­­viteter.

Kontorer

Vort kon­to­r beliggende Dagmarsgade 29B, 4100 Ringsted, med ind­gang gen­nem por­ten fra Dagmarsgade.

Parkering finder hensigtsmæssigt sted på enten Schandorphsvej, hvor der er flere offentlige par­ke­ringspladser, eller i Sct. Knuds­gade, hvor der er skrå­par­kering i gaden. Begge muligheder er tæt på Dag­mars­gade 29, og par­­kering er gratis.