MentoraGruppen
Dagmarsgade 29 B
DK-4100 Ringsted

Mobil: +45 4230 0000
Skype: rudi.ovesen

Viber: +45 4230 0000

CVR: 1761 6080
Mail: ro@mentora.dk

 

 

Rudi Ovesen

Vel­kom­men til Men­to­ra­Grup­pen

Virk­som­he­der og ret­tig­he­der

Men­­to­ra­Grup­pen om­fat­ter drifts­mæs­si­ge og ud­vik­lings­mæs­si­ge ak­­ti­­vi­­te­­ter i Men­­to­ra Hol­ding ApS, Men­­to­ra In­no­va­ti­on I/S og Ro­sen­kil­de Spring Wa­ter ApS, her­under Humleministeriet.

I år 2016 har vi afhændet aktiviteterne i Ladbjerggård I/S, ligesom Mentora Holding ApS er fusioneret med Men­tora Revision ApS og MasterKey Holding ApS.

I år 2016 har vi erhvervet ejendommene Dagmarsgade 29A og 29B, som er beliggende i det historiske latinerkvarter i Ringsted Bymidte. Ejendommen Dagmarsgade 29A, som er under mo­der­nisering, skal tjene til bolig for os selv privat, medens ejen­dom­men Dagmarsgade 29B skal anvendes erhvervsmæssigt for de forretningsmæssige aktiviteter.

Her­­ud­over er frem­­ti­di­ge ak­ti­vi­te­ter un­der ud­vik­ling un­der re­gi­stre­re­de nav­ne som Al­fa­Key og Yee­Haa, li­­ge­­som grup­pen bl.a. har er­­hver­vet navne- og pro­­duk­­ti­ons­­ret­tig­­he­­der­­ne til hånd­­bryg­­ge­­ri­et He­im­­dal-Bryg.

Værdisæt

Vort værdisæt byg­ger på fag­lig kom­pe­ten­ce, tro­vær­dig­hed, uaf­hæn­gig­hed og hø­je kva­­li­­tets­mæs­si­ge krav til løs­­ning af ar­bejds­­op­ga­­ver­ne.

Vor rådgivning og vo­re løs­nin­ger ska­ber vær­di for kun­der­ne.

Sam­ar­bej­der

Vi sam­ar­bej­der med en kreds af dyg­ti­ge for­ret­nings­part­ne­re, som bl.a. om­fat­ter pen­­ge­in­sti­tut­ter, ad­­vo­­ka­­ter, re­­vi­­so­­rer og re­kla­me­bu­re­au­er. Dette sik­rer go­­de, hold­ba­re løs­nin­ger for vo­re kun­der og for­­ret­­nings­­for­­bin­­del­ser.

Kontorer

Vi har kon­to­rer beliggende Dagmarsgade 29 B, 4100 Ringsted. Vi har i 2016 erhvervet ejen­dommene Dagmarsgade 29 A og Dag­marsgade 29 B, beliggende ca. 400 m fra Ringsted Bymidte.

Parkering finder hensigtsmæssigt sted på enten Schandorphsvej, hvor der er flere offentlige parkeringspladser, eller i Sct. Knuds­gade, hvor der der skråparkering i gaden, begge muligheder er tæt på Dagmarsgade 29, og parkering er gratis.